Lesreglement

Een lesuur duurt 60 minuten (m.u.v. selectietrainingen), privé training kan ook worden gegeven in lessen van 30 min
• Indeling van de lessen naar niveau door toewijzing van een trainer is voorbehouden aan BMT Tennis B.V. i.o.v. met JC en/of TC
• Lessen worden ten aller tijde gegeven door gediplomeerde trainers in dienst van BMT Tennis B.V.;
• Als een reguliere les niet door kan gaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les;
• Lessen gaan in principe altijd door, tenzij de trainer contact met u opneemt. Bij twijfel kunt u altijd een van de trainers bellen. De telefoonnummers staan op de website van de vereniging.
• De eerste 2 lessen die niet door kunnen gaan i.v.m. slecht weer worden altijd ingehaald;
• Een les waarvan meer dan 30 minuten voorbij zijn wordt niet ingehaald.;
• Uitsluitend volledig ingevulde inschrijvingen worden in behandeling genomen;
• Recht op deelname aan een cursus van BMT Tennis B.V. i.s.m. de vereniging, wordt pas verkregen nadat het volledige cursusgeld is ontvangen;
• Het cursusgeld dient te worden betaald d.m.v. maandelijkse incasso of betaling via IDEAL;
• Mocht de indeling van de trainingsgroepen en/of -tijden reden zijn tot het niet deelnemen aan de cursus, dan kan men tot de eerste lesweek kosteloos annuleren. Mogelijke restitutie van het betaalde lesgeld vindt  na annulering direct plaats.
• Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd;
• Bij lange afwezigheid volgt geen restitutie van lesgeld.
• Gemiste lessen, met of zonder opgaaf van reden, worden niet ingehaald. Voor bijzondere omstandigheden neemt u contact op met de trainer;
• BMT Tennis B.V. is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch beschadiging of diefstal van materiaal van cursisten, evenals blessures;
• Ieder persoon die overweegt ofwel les heeft bij BMT Tennis B.V., dient op de hoogte te zijn van dit reglement.
• BMT Tennis B.V. kan niet garanderen dat u kunt trainen in de gewenste groepsgrootte en/ of trainingstijd. Dit heeft namelijk te maken met het aantal inschrijvingen en het niveau van de spelers. Wij streven naar homogene groepen!
• Indien wij u niet kunnen plaatsen in de gewenste groepsgrootte en/ of trainingstijd nemen wij ten alle tijden contact met u op;
• Door het aanmelden op de site gaat men een betalingsverplichting aan; ook al maakt men geen gebruik van het recht van deelname aan de trainingen.
• Tijdens de feestdagen en vakanties zijn er geen trainingen, tenzij anders door de trainer/ trainster is aangegeven.
• Inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen worden als laatste ingedeeld.
• Inschrijvingen met teveel verhinderingen worden ook als laatste ingedeeld.
• Bij ziekte, blessures, zwangerschap, verhuizing en dergelijke is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Het is in overleg mogelijk om deze training in een andere groep in te halen.
• BMT Tennis B.V. is niet verantwoordelijk voor geleden schade aan materialen, blessures en / of diefstal.
• Betalingen van verschuldigde lesgelden dienen middels een automatische incasso of  IDEAL  worden betaald. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, wordt er bij iedere administratieve handeling € 5,00 extra in rekening gebracht.
• Betaling dient plaats te vinden 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van BMT Tennis B.V..
• Bij een te late betaling worden extra kosten in rekening gebracht en kan het resterende verschuldigde bedrag in één keer worden opgeëist.
• BMT Tennis B.V. stuurt een bericht wanneer een incasso-opdracht wordt gestorneerd. U dient het bedrag dan zelf binnen 10 dagen over te maken. Na het verstrijken van dit termijn zijn wij genoodzaakt een boete ter hoogte van 50 euro op te leggen.
• Bij niet tijdige betaling behoudt BMT Tennis B.V. zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de annuleringskosten.
• BMT Tennis B.V. streeft ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle leden met betrekking tot samenstelling van trainingsgroepen en trainingstijden. Om verschillende redenen kan deze echter afwijken van wat men opgegeven heeft. BMT Tennis B.V. zal hierover voorafgaand contact met de desbetreffende klant opnemen. De kosten van de training waar men feitelijk bij ingedeeld is, zullen in rekening worden gebracht.
• Indien de indeling van de trainingsgroepen en /of -tijden reden is tot het maken van opmerkingen, kunnen deze voorafgaand en bij de eerste training aan BMT Tennis B.V. worden meegedeeld. In de eerste twee weken van de trainingsperiode kunnen nog veranderingen in de trainingsgroepen en/of trainingstijden worden aangebracht door BMT Tennis B.V.
• Mocht de indeling van de trainingsgroepen en/of -tijden reden zijn tot het niet deelnemen aan de cursus,   dan kan men tot de eerste lesweek kosteloos annuleren. Mogelijke restitutie van het betaalde lesgeld vindt  na annulering direct plaats.
• Junioren worden in principe ingedeeld in groepen van 8 kinderen. Indien na de uiteindelijke trainingsindeling de groepsgrootte 6, 7, 9 of 10 personen is, heeft dit geen gevolgen.
• Senioren worden in principe ingedeeld in groepen van 4 of 8 personen.