Wegwijzer

 

Tennisvereniging Pieter Brueghel                                         
Van Gentlaan 2
5694 SC Breugel
Tel. 0499 472346
 
 
 
1. Voorwoord
 
Naast de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is er behoefte aan een meer praktische gids voor de leden. Deze was voorheen bekend als het “groene boekje””. Dit “”groene boekje”” is grondig herschreven. De nieuwe inhoud doet recht aan de recente besluiten van het bestuur en de Algemene Leden Vegadering en is in overeenstemming met de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement.
In deze nieuwe vorm noemen we het voortaan de “”Wegwijzer””
 
Deze wegwijzer wordt gepubliceerd op de website www.tvpieterbrueghel.nl. Wijzigingen zullen eveneens op de website worden bekendgemaakt
 
Het bestuur,
December 2008
   
2. Inleiding
 
Het doel van deze wegwijzer is tweeërlei:
1.   nieuwe leden wegwijs maken binnen de vereniging;
2.   alle leden een overzicht aanreiken van afspraken en regels, zoals die gelden binnen de club.
 
Hoewel het de bedoeling is te laten weten wat er wel en niet kan binnen de vereniging, zult u ongetwijfeld termen aantreffen als “u dient zus”, “u moet zo” of “u mag niet dit of dat”. Vanwege het grote aantal leden zijn er soms regels nodig die voor sommigen leiden tot beperkingen. We vragen daarvoor uw begrip.
 
 
3. Het lidmaatschap
 
De vereniging kent seniorleden en juniorleden. In het kalenderjaar, waarin men 18 wordt is men dat hele jaar seniorlid. Daarvoor is men junior lid.
 
Contributie
De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Juniorleden betalen de helft van de contributie van de seniorleden.
Per gezin betalen maximaal 4 leden contributie. De reductie geldt voor het lid, waarvoor de laagste contributie verschuldigd is.
De contributie moet voldaan zijn vóór 15 februari. Daarna wordt de contributie zonder nader bericht met 10% verhoogd.
Het is zeer wenselijk de penningmeester te machtigen om de contributie te innen. Incasso van de contributiegelden door de penningmeester vindt plaats rond 15 februari.
 
Lidmaatschapspas
Jaarlijks wordt in maart de lidmaatschapspas aan de leden uitgereikt. Tot die tijd kan de pas van het vorige jaar gebruikt worden. Met deze pas (en uitsluitend daarmee) kunt u een baan reserveren.
Bij verlies kunt u tegen betaling een nieuwe pas verkrijgen bij de ledenadministratie. Voor het adres zie onze website, tab ledenadministratie.
 
Ledenadministratie
De ledenadministratie houdt een ledenbestand bij. Om dit bestand up to date te houden is het van het grootste belang dat alle wijzigingen t.a.v. naam, adres, telefoonnummer en banknummer tijdig aan de ledenadministratie wordt doorgegeven.
 
Afmelding
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te geschieden bij de ledenadministratie voor 1 december. Wie te laat opzegt, doch voor 1 april, is 50% van de contributie over dat jaar verschuldigd. Wie na 1 april opzegt is de volledige contributie over dat jaar verschuldigd.
 
Introductieregeling
Leden hebben het recht andere personen te introduceren.
 • Een lid kan slechts één persoon tegelijkertijd introduceren.
 • U dient een introductiepas te kopen. Deze is uitsluitend verkrijgbaar in het paviljoen, indien geopend.. De kosten zijn € 4,00 voor een volwassene en € 2,00 voor een introducé tot en met 17 jaar. Zonder zo’n pas is de introducé én het lid in overtreding. Het kan de inname
 • van de lidmaatschapspas van het lid tot gevolg hebben.
 • Het lid is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé.
 • Na gebruik dient de introducékaart in de brievenbus van het paviljoen gedeponeerd te worden.
 
Tennissen in andere parken in Son en Breugel (1 juli regeling)
In overleg met de andere tennisverenigingen in Son en Breugel is een onderlinge introductieregeling afgesproken.
Deze houdt in dat in de periode van 1 juli tot 1 november de leden van de drie clubs op de drie tenniscomplexen kunnen tennissen van ’s morgens tot ’s middags 16.00 uur.
Eén voorwaarde geldt steeds: bij een enkelspel moet er minimaal 1 “thuisspelend” lid meedoen, bij een (mixed)dubbelspel moeten er minimaal 2 “thuisspelers” meedoen. De introducés moeten met hun eigen lidmaatschapspas afhangen.
 
Nonactief lidmaatschap
Indien u tijdelijk niet in staat bent te tennissen, kunt u zich laten registreren als non-actief lid.
U blijft lid, maar heeft geen recht om te tennissen. U betaalt een bijdrage die door de vereniging wordt vastgesteld.
Het non-actief lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail (secretariaatpieterbrueghel@hotmail.com)  te worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging.
 
 
4. Baanreglement
                                                           

Afhangreglement

 

Hoofdregel:

 

Zowel de junioren als de senioren hebben gelijke rechten op alle banen tussen 07.00 - 23.00 uur en 7 dagen per week.

 

Voor het reserveren  van de banen maken we gebruik van een digitaal afhangbord. Hiervoor is een geldige lidmaatschapskaart nodig.

 

   

Baan reserveren, afhangprocedure
Bij de ingang van het paviljoen hangt een bord waar men banen kan reserveren. Regels voor het afhangen:
 
 • U dient in te schrijven met een geldige pas. Om een baan te reserveren moet u met minimaal 2 personen zijn. Alle deelnemers moeten hun pas plaatsen.
 •  De speeltijd gaat in op het moment dat u hebt afgehangen.
 • Speeltijd voor 4 personen bedraagt 1 uur, speeltijd voor 2 personen bedraagt 45 minuten.
 •  U kunt pas opnieuw reserveren als uw speeltijd geheel is verstreken.
 • U kunt kiezen voor een specifieke baan of voor de 1e vrije baan.
 • Tennistraining heeft voorrang. Hiervoor zijn banen gereserveerd op het afhangbord.

 • Voor interne competities en toernooien worden 5 banen gebruikt.

 • Tijdens de Clubkampioenschappen en KNLTB competities kan de noodzaak daar zijn dat 7 banen tijdelijk gebruikt moeten worden. Dit kan alleen in overleg met de competitieleider.

 • De banen kunnen tijdelijk gesloten worden door:

   

 • Parkbeheerder. - t.b.v. onderhoud
                 - weersomstandigheden
 • Indien u in een andere periode tennist dan waarop u hebt ingeschreven, kunnen andere leden deze andere periode opeisen.
 • Bij drukte wordt u verzocht zoveel mogelijk met 4 spelers te tennissen, maar bent u de gereserveerde speelperiode met 2 spelers begonnen, dan kunt u die met tweeën afmaken.
 • Tijdens het deelnemen aan een training, kunt u geen andere baan reserveren.
 •  Dit eenvoudige reglement is onder bepaalde omstandigheden niet waterdicht; het vraagt daarom van u sportiviteit en soepelheid.
 
Hint: Houdt u zich aan uw plichten; sta niet te zeer op uw rechten!
 
Het betreden van de banen
 
 • Het betreden van de banen is voor niet-leden verboden (behalve introducés, zie introductieregeling).
 • U wordt dringend verzocht te tennissen in sportkleding.
 • Het is ten strengste verboden de banen te betreden zonder geschikte sportschoenen. De meeste sportschoenen zijn geschikt. Noppenschoenen zijn niet toegestaan.
 • Ieder lid heeft de taak erop toe te zien:
 1. Dat er schoeisel gedragen wordt dat geschikt is voor kunstgrasbanen
 2. Dat er ordelijk gedrag is op en rond de banen
 3. Dat men speelgerechtigd is, wat blijkt uit juist gebruik van de lidmaatschapspas of introductiepas en het reserveersysteem. Niet nakomen van deze regels kan inname van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben.
 • De leden dienen de aanwijzingen van degene die met het onderhoud van het park belast is, op te volgen en hem ongestoord de gelegenheid te geven zijn werkzaamheden te verrichten.
 
 
Baanverlichting
 
Wanneer er niet voldoende daglicht is om te kunnen tennissen kan men de verlichting ontsteken met behulp van een sleutel. Wie niet in het bezit is van deze sleutel kan deze kopen bij de ledenadministratie.
De schakelaars bevinden zich bij de ingang van het paviljoen, rechts van de inschrijfbak.
 
Let op: De verlichting verbruikt veel energie, ga er dus bedachtzaam mee om en maak zoveel mogelijk gebruik van de al verlichte banen.
 
 
Gebruiksaanwijzing baanverlichting
(Deze hangt ook boven het afhangbord.)
 • Als er nog geen verlichting brandt kunt u drukken op de groene knop van de baan waarop u wilt spelen.
 • Mocht er al een andere baan verlicht zijn dan hoeft u alleen de groene knop in te drukken.
 • Indien u na 22.15 uur ophoudt met tennissen en er zijn geen nieuwe spelers, schakel het licht dan uit met de rode knop.
Kijk na het tennissen of er nog tennissers na u hebben afgehangen; is dit niet het geval, dan de rode knop van de baan indrukken. (Sleutel niet gebruiken.)
 
De verlichting mag tot uiterlijk 23.05 uur branden.
 
 
Bespeelbaarheid van de banen in de winterperiode
Op advies van de leverancier, die de banen heeft aangelegd, zijn er enkele regels vastgelegd om beschadiging van banen door gebruik bij slecht weer te voorkomen:
 
Sneeuw:       Niet spelen. Vastgetrapte sneeuw “verijst” en de scherpe kristallen beschadigen de vezels van de mat, met als gevolg een kortere levensduur.
 
Rijp / ijzel:    Niet spelen zolang het oppervlak van de baan nog wit is. Ook hier fungeren de ijskristallen als mesjes, die de vezels beschadigen.
 
“kale” vorst:  Indien het tijdens of net voor de vorst niet geregend heeft, kan er gespeeld  
                   worden. De harde ondergrond verandert wel de speeleigenschappen van de
                   baan en de kans op blessures neemt toe.
 
Wanneer de netten “slap” hangen, mogen de banen niet betreden worden.
Op het afhangbord zal zoveel mogelijk worden meegedeeld of er wel of niet gespeeld kan worden.
Indien een mededeling op het afhangbord om wat voor reden achterwege blijft, dan blijven de leden toch verantwoordelijk voor het opvolgen van bovenstaande regels.
 
5. Training
 
Binnen de club zijn er mogelijkheden om tennisles te nemen.
De club stelt tennisbanen beschikbaar aan een beperkt en geselecteerd aantal trainers.
Leden kunnen zich 3 maal per jaar bij de trainer(s) opgeven voor een serie lessen.
De trainer maakt trainingsgroepjes van ongeveer gelijke speelsterkte. 
 
Privé-les -dus één leerling tegenover één leraar- is vanwege gebrek aan baancapaciteit beperkt toegestaan: alleen op zaterdag of overdag.
 
De kosten van de training worden door de leerling rechtstreeks met de trainer afgerekend.
Inschrijfformulieren voor de training worden via de website en het clubblad Net Uit verspreid. Ook kan men contact opnemen met de trainer.
Voor nadere informatie zie www.tvpieterbrueghel.nl , kopje “”training”.
 
6. Paviljoen
 
Openingstijden
In principe is het paviljoen geopend van maandag tot en met vrijdag:
 • van 9.30 uur tot 12.15 uur,
 • van 13.30 uur tot 15.30 uur m.u.v. donderdag en vrijdag
 • van 15.30 – 17.30 uur op woensdag
 • van 19.00 uur tot 23.45 uur (bar gaat dicht om 23.30 uur)
Wanneer er wedstrijden of andere activiteiten georganiseerd zijn, is het paviljoen in principe ook geopend.
 
Bardienst/parkdienst
Alle seniorleden zijn verplicht enkele malen per jaar gedurende 2 tot 3 uur per keer bar- en/of parkdienst te doen. De leden kunnen hun voorkeur aangeven voor een van deze diensten.
De paviljoen- en de parkcommissie delen de diensten in.
 
Bardienstrooster
U ontvangt uw bardienstrooster in maart. Bij onverhoopte verhindering moet u zelf voor vervanging zorgen. Deze verandering vult u in op het rooster in de map van het paviljoen en geeft u door aan de dagcoördinator. De naam van de dagcoördinator staat bovenaan uw bardienstrooster.
Nieuwe leden worden - indien nodig – tijdens hun eerste bardienst wegwijs gemaakt door de paviljoencommissie.
 
Bent u uw bardienstrooster kwijt, kijk dan in de map bij de bar, op de site of informeer bij de paviljoencommissie.
Tijdens toernooien en interne competities wordt de bardienst over het algemeen verricht door de deelnemers van het toernooi of de competitie.
 
Bardienstregels
 • De bar moet om uiterlijk 23.30 uur gesloten worden.
 •  Alle consumpties worden contant betaald.
 •  Alle voorraden zijn overzichtelijk in het magazijn opgeslagen. Wij vragen u eraan mee te werken dat zo blijft.
 •  Als u merkt dat iets op of bijna op is, noteert u dat dan op het bestelbord in de keuken.
 • Glas- en serviesgoed dienen schoon te worden achtergelaten.
 •  De bar en de keuken dienen netjes en opgeruimd achtergelaten te worden.
 • Controleert u of de koeling moet worden bijgevuld. (port en rode wijn niet in de koeling).
 • Lege flessen horen in het magazijn. Gaarne gesorteerd terugzetten.
 • Geen plastic zakken in de stalen afvalbakken en de inhoud van asbakken niet in de plastic bakken (brandgevaar).
 • De avondbardienst dient de bar schoon achter te laten. Lekbak en spoelbak leeg- en schoonmaken.
 • Er hangen gebruiksaanwijzingen van diverse elektrische apparaten in de keuken.
 • De bardienst wordt steeds door één senior gedaan, behalve als er meer dan normale drukte verwacht wordt. Staat u met twee personen ingedeeld voor de bardienst, overleg dan tijdig wie van u het zakje ophaalt.
 • Geoorloofd consumptiegebruik tijdens de bardienst: koffie of thee en 1 andere consumptie zijn vrij voor eigen gebruik. Bij een kleine bardienst (bij toernooien of competities e.d.) van bijv. 1 uur is alleen koffie of thee gratis. Nooit is etenswaar, snoep of ijs gratis!
 • Junioren mogen geen bardienst uitvoeren. Junioren van 16 en 17 jaar mogen wel assisteren.
 • Ten overvloede: u dient bij bardienst achter de bar te staan en niet op de baan.
 • Bij uitblijven van klanten (bijv. bij regen) kan men, na een wachttijd van tenminste een half uur, contact opnemen met de bardienstcoördinator. In overleg met de coördinator kan de bar worden gesloten. Eventueel moet de volgende bardienst worden ingelicht.
 • De prijzen van alle consumpties staan vermeld op borden achter de bar.
 
Hint: Let ook op de “tien geboden” achter de bar
 
Sleutel en kasgeld
Voor de bardienst gaat u de voordeursleutel ophalen bij het sleuteladres (zie bardienstrooster).
U krijgt de sleutel in een etui.
Instructies voor het aan- en uitzetten van het alarm vindt u in het etui en boven het alarmkastje rechts van de buitendeur.
Na afloop van de bardienst brengt u het etui naar het sleuteladres (Zie instructies op het bardienstrooster).
U deponeert al het papiergeld en de 2 euromuntstukken in de plastic geldzak. Op deze geldzak noteert u uw naam, het bedrag en de datum. Vervolgens deponeert u deze geldzak in de kluis.
Vergeet bij vertrek niet om alle deuren te sluiten en het alarm weer in te schakelen.
 
Telefoon
Voor privé-gebruik is een munttelefoon aanwezig. Uitsluitend voor gesprekken ten behoeve van de vereniging is een gewoon toestel beschikbaar.
 
 
Alarm
Het paviljoen is voorzien van een uitgebreid alarmsysteem.
Het in- en uitschakelen gebeurt door een “keyfob” (een druppel). Naast de voordeur bevindt zich in het halletje een “alarmkastje” . Het alarmkastje geeft bij ingeschakeld gebruik een “pieptoon”.
Door de keyfob (druppel) voor de sticker (firma jeuken) op het kastje te houden wordt het alarm uitgeschakeld. Bij vertrek wordt het op dezelfde wijze (keyfob voor de sticker houden) weer ingeschakeld.
Ter plekke hangt een gebruiksaanwijzing.
 
EHBO-kist
Bij de bar bevindt zich een kleine EHBO trommel. Een uitgebreide EHBO-kist bevindt zich in de vergaderkamer. In geval van nood kunt u die gebruiken.
In een kastje onder de EHBO-kist bevinden zich dekens om een slachtoffer tegen kou e.d. te beschermen, bij het wachten op (professionele) hulp.
 
Buitentoilet
Als het paviljoen gesloten is, is er toch een toilet beschikbaar. Dit bevindt zich aan de achterzijde van het paviljoen tegenover de buitenberging en is te openen met de sleutel die u ook voor de verlichting gebruikt. Dit toilet is tevens geschikt voor minder validen. Daar hangt ook een defibrillator.
 
Defibrillator
De vereniging beschikt over een defibrillator. Deze bevindt zich in het invalidentoilet aan de achterzijde van het paviljoen tegenover de buitenberging. De sleutel voor dit toilet is dezelfde als die voor de verlichting. Het is dan ook noodzakelijk dat elk seniorlid over deze sleutel beschikt (te koop bij de ledenadministratie) en steeds in de tennistas bij zich heeft.
Om dit apparaat te kunnen bedienen is het noodzakelijk een cursus reanimatie te volgen.
Via de vereniging wordt elk jaar een cursus reanimatie verzorgd. Via de Net Uit wordt aangekondigd wanneer die wordt gehouden.
 
Schoonhouden paviljoen en park
 • Iedereen wordt vriendelijk (doch dringend) verzocht om geen afval achter te laten.
 • Tennisspelende ouders zijn verplicht toezicht te houden op hun aanwezige kinderen.
 • Aanwezigen zijn volledig aansprakelijk voor de door hen en hun kinderen aangerichte schade.
 • Let er ook op dat uw kinderen papiertjes e.d. in de daarvoor bestemde afval-bakken deponeren.
 • Laat de kleintjes niet alleen naar het toilet gaan.
 
Kleedkamers/douches
Desgewenst kunt u gebruik maken van de douches, die zich bij de kleedkamers bevinden.
 
Terras
 • Als het weer er zich voor leent, worden stoelen op het terras geplaatst .
 • Vanzelfsprekend dient het terras schoon achtergelaten te worden. Dringend wordt verzocht gebruikte glazen, kopjes, e.d. naar de bar terug te brengen.
 • Rokers dienen zelf de door hen gebruikte asbakken leeg te maken.
 • Geluidsoverlast vanaf het terras dient vermeden te worden.
 • Het terras is tot uiterlijk 22.15 uur geopend.
 
 
7. Georganiseerde activiteiten
 
Competities
 • We kennen een aantal interne competities voor senioren:
Herendubbel, mixed-dubbel, damesdubbel (overdag), damesdubbel (avond) Op de website of in de Net Uit treft u een inschrijfformulier aan, waarmee u kunt inschrijven voor deze competities. Daarnaast is er ook een teamcompetitie in de winter, waarvoor aparte inschrijving geldt.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de organisatoren.       
 • Sinds 2008 kan er ook worden deelgenomen aan externe KNLTB-competities, zowel door senioren als junioren. Inschrijfformulieren hiervoor vindt u op de website.
 • Voor deelname aan door de KNLTB georganiseerde competities en/of toernooien buiten onze vereniging dient u te beschikken over een pas met foto. Informatie over deze competities en toernooien vindt op de website van de KNLTB.
 
Toernooien
Verspreid over het jaar worden er circa 10 seniorentoernooien georganiseerd en circa 5 jeugdtoernooien. Inschrijfformulieren treft u tijdig aan in de Net Uit en op de website.
 
Toss
Een mogelijkheid om te tennissen zonder tevoren af te spreken. Bij aankomst levert u de lidmaatschapskaart in bij de organisatie; u hangt dus niet zelf af. De organisatie deelt u in bij 3 andere tennissers.
Dinsdagavond (vanaf 19.00 uur) is tossavond voor senioren. Vrij tennissen is voor senioren dan meestal niet mogelijk.
 
Uitwisselingen
Er vinden uitwisselingen plaats met andere verenigingen. Vooral voor de jeugd zijn er een aantal wedstrijden met clubs uit de omgeving. Inschrijvingen: zie Net Uit of website.
 
  
8. Communicatie
 
Clubblad: Net Uit
De vereniging kent een clubblad, dat 7x per jaar aan alle leden wordt verstuurd.
In het blad wordt verslag gedaan van het wel en wee van de vereniging, zoals mededelingen van het bestuur en commissies, een overzicht van komende activiteiten en inschrijfformulieren voor competities en toernooien.
Bijdragen in de meest ruime zin zijn welkom bij de redactie.
Kopij kan worden aangeleverd als bijlage bij een e-mail: netuit@hotmail.com
 
De website
Alle informatie over onze vereniging vindt u op www.tvpieterbrueghel.nl
 
Publicatieborden
Er zijn diverse publicatieborden in en rond het paviljoen, waarop diverse informatie te vinden is.

 

 

 

 

Van bovenstaande zaken kan uit noodzaak en overleg met bestuurslid technische zaken afgeweken worden.