Statuten

 

STATUTEN TENNISVERENIGING PIETER BRUEGHEL

 

 

Heden, achttien december tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr Marinus Christoffel Josephus Maria Hermus, notaris te Son en Breugel:

de heer Johan Hubert Gerard Zenden, geboren te Schaesberg op negen september negentienhonderd zevenendertig, legitimatie: paspoort met nummer NTL8H5551, geldig tot achtentwintig november tweeduizend twaalf, uitgegeven te Son en Breugel op achtentwintig november tweeduizend zeven, wonende te 5691 EP Son en Breugel, Rietlaan 2, gehuwd,

ten deze handelend als voorzitter van het bestuur van de vereniging genaamd "Tennisvereniging Pieter Brueghel" .

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde bij deze:

- dat deze vereniging is opgericht bij akte, op vijftien maart negentienhonderd achtenzestig verleden voor een plaatsvervanger van P.B. van Hussen, destijds notaris te Eindhoven, en dat de statuten laatstelijk gewijzigd zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op twintig mei tweeduizend vijf voor mij, notaris, verleden;

 

- dat in de algemene ledenvergadering van achttien oktober met de statutair vereiste meerderheig van stemmen werd besloten om de statuten van de vereniging gewijzigd vast te stellen en vast te leggen in de onderhavige norariële akte.

In voormelde vergadering werd de comparant aangewezen om bedoelde akte op te maken, te ondertekenen en in te schrijven in het handelsregister van de kamer van koophandel.

Van welk besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van die vergadering.

Ter uitvoering van het bovenstaande verklaarde de comparant bij deze voor de voornoemde vereniging de navolgende statuten vast te stellen:

STATUTEN:

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM:

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: "Tennisvereniging Pieter Brueghel" en is opgericht op vijftien maart negentienhonderd achtenzestig.

ZETEL

Artikel 2.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Son en Breugel.

DOEL

Artikel 3.

1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

   a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;

   b. het vormen van een band tussen haar leden;

   c. het maken van propaganda voor het tennisspel;

   d. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil

      van de leden van de vereniging;

   e. aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna te noemen: KNLTB);

   f. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB;

   g. het uitschrijven van- en deelnemen aan wedstrijden, waaronder ook deelname aan de door de KNLTB georganiseerde competities;

   h. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;

   i. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk

          Reglement.

BEGRIPSBEPALING

       Artikel 4.

a. Boekjaar: het jaar dat samenvalt met het kalenderjaar.

b. Verenigingsjaar: het jaar dat samenvalt met het kalenderjaar.

GELDMIDDELEN

Artikel 5.

1. De vereniging tracht voormelde doelstelling te realiseren uit de volgende geldmiddelen:

         a.   contributies van de leden en entreegelden;

         b.      donaties;

         c.      inkomsten baromzet;

         d.      overige inkomsten.

LEDEN

Artikel 6.

1. De vereniging kent:

   a. seniorleden;

   b. juniorleden;

   c. ereleden;

   d. niet-spelende leden;

   e. donateurs;

2. Seniorleden van de vereniging zijn leden, die voor de eerste dag van het betreffende verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de

   tennissport actief beoefenen.

3. Ereleden zijn leden, die zich over een langere periode op meerdere werkvelden of op indringende wijze op een gebied of op bijzonder eervolle/bijzondere wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en die op voordracht van het bestuur tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 10, lid 3.

4. Leden van verdienste zijn seniorleden, die zich een aantal jaren op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het functioneren en/of de organisatie van de vereniging en als zodanig zijn benoemd door het bestuur.

5. Juniorleden zijn natuurlijke personen, die voor de aanvang van het betreffende verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

6.   Niet-spelende leden zijn leden, die - middels een daartoe ingediend verzoek bij de secretaris,  waaromtrent conform in het bestuur is besloten - in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen. Niet spelende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben – behoudens dat zij geen speelrecht hebben – overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd.

7. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te

steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse minimum

bijdrage. Zij hebben geen stemrecht doch wel een adviserende stem in alle zaken die

de vereniging betreffen. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen

dan die welke hun bij deze statuten zijn toegekend en opgelegd.

8. Juniorleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben -  behoudens dat zij geen stemrecht hebben - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming hebben zij een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 7.

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de ledenadministrateur van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door zijn wettelijk vertegenwoordiger.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden, niet-spelende leden en donateurs.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8.

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

   a. door het overlijden van het lid;

   b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;

   c. door opzegging namens de vereniging;

       deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer 

       voldoet aan de vereisten die door de Statuten voor het lidmaatschap zijn 

       gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,

       alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het

       lidmaatschap te laten voortduren;

   d. door ontzetting (royement).

       Deze kan alleen worden uitgesproken indien een lid handelt in strijd met de 

       statuten, reglementen en/of besluiten der vereniging, of de vereniging op

       onevenredige wijze benadeelt.     

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan uitsluitend geschieden vóór één december voorafgaand aan het betreffende verenigingsjaar.

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

8. Tegen het besluit tot royement als bedoeld in lid 1 onder d. staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. In beroep gaan bij de algemene vergadering schorst de werking van het besluit niet.

9. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING

Artikel 9.

1. Leden zijn verplicht de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen voorschriften na te leven. Zij zijn tevens verplicht zich te houden aan bestuursbesluiten.

2. Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal drie maanden. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

3. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, behoudens het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.

CONTRIBUTIE

Artikel 10.

1. De seniorleden, juniorleden en niet-spelende leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.

2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een entreegeld moeten betalen.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.

4. Naast de in lid 1. van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden de KNLTB contributie, welke door de vereniging aan de KNLTB wordt afgedragen.

BESTUUR

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden, ereleden en meerderjarige niet-spelende leden. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige

   bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

   De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.

4. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.

   Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

   Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.

5. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van vier maanden na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.

6. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

7. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

8. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of niet-spelende leden als adviseurs worden toegevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 12.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

   De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

   Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijke bestuursleden waaronder een lid van het dagelijks bestuur.

2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:

         a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en 

            geven van onroerende zaken;

   b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van (arbeids)overeenkomsten voorzover passende binnen de begroting.

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd

   tot:

   a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van

      registergoederen;

   b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk     

          medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

      zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

   c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)

          krediet wordt verleend;

   d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 

      waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend         

      bankkrediet;

   e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten (bij arbitrage);

   f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

      procedures. Voor het nemen van conservatoire maatregelen en 

      rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden, is geen toestemming vooraf 

      van de algemene vergadering vereist.

   g. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, 

       wat betreft de sub a en b bedoelde     rechtshandelingen door het bestuur 

       tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep 

       worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de 

       algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met f bedoelde  

       rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn

   bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of

   de vereniging op te treden.

5. Het bestuur kan uit de seniorleden, juniorleden, ereleden en niet-spelende leden één of meer commissies instellen.

6. Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

   aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen

   kunnen worden gekend.

2. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene vergadering - de ledenvergadering - gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt. Met toestemming van de algemene vergadering kan in bijzondere gevallen het afleggen van rekening en verantwoording worden uitgesteld.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit seniorleden, ereleden en meederjarige niet-spelende leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te

   bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 13, lid 2 komen ondermeer aan de orde:

a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;

b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 13, lid 2;

c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 13, lid 3;

d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 13, lid 2;

e. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende   

      verenigingsjaar;

f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;

g. de begroting van het volgende verenigingsjaar;

h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur, indien aan de orde;

i. de verkiezing van de andere bestuursleden;

j. de verkiezing van commissies;

k. voorstellen van de zijde van het bestuur;

      l. voorstellen, niet ingediend van de zijde van het bestuur maar ingediend 

         door tenminste vijf stemgerechtigde leden en ondersteund door tenminste

         vijf stemgerechtigde leden;

m. wat verder ter tafel komt.

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten is verplicht.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 19 en 20.

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 16.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

   Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het

   tweede lid van artikel 9 - geschorste leden, met uitzondering van de beraadslaging over aanvechting van de schorsing.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene

   vergadering.

3. Ieder seniorlid, erelid en niet-spelend lid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.

4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn

   plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van

   de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze

   wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring

   door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 14, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING

Artikel 18.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de

   vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

   Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd

   over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen,

   heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid

   verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de

   meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen

   staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede

   stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande

   stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande

   stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande

   stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan

   wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen

   stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee

   personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

7. Stemmingen niet rakende personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19.

1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot Statutenwijziging

   woordelijk is vermeld.

   Publicatie van de oproep vindt plaats via de voor de vereniging gebruikelijke communicatiemiddelen. In de oproep wordt vermeld wanneer en waar de stukken ter inzage liggen. Dit voorstel wordt gedaan door het bestuur dan wel door minimaal tien (10) stemgerechtigde leden. Het voorstel dient tenminste zes weken voor de ledenvergadering bij de secretaris te zijn ingediend.

2. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt niet eerder dan vier weken en niet later dan zes weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

   a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging ;

   b. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 20.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering;

   het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3 van het voorgaande artikel is van

   overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn

   aangewezen.

3.     Het batig saldo na vereffening wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging besteed, waarover met gewone meerderheid van stemmen zal worden beslist.

(HUISHOUDELIJK)REGLEMENT

Artikel 21.

1. Het bestuur doet een voorstel voor de organisatie en de inrichting van de vereniging ,

       alsmede van de speelrechten van de leden in de vorm van een aanvulling op het       Huishoudelijk Reglement;

2. De algemene vergadering zal een Huishoudelijk Reglement alsook andere

   reglement(en) vaststellen.

3. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met Statuten.

Inschrijving in het handelsregister

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het handelsregister, teneinde te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging.

WOONPLAATSKEUZE

Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is

door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document

vastgesteld. Deze akte is verleden te Son en Breugel op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen

persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte

te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij,

notaris, ondertekend.

 

J.H.G. Zenden                  mr. M.C.J.M. Hermus